Lääne-Saare Vallavalitsus otsustas 08.03.2016 korraldusega nr 2-3/16/104 mitte algatada Sikassaare külas Tammemetsa detailplaneeringu.

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS esitas Lääne-Saare Vallavalitsusele 23.12.2015 avalduse Sikassaare külas Tammemetsa kinnistul (registriosa nr 1209434, katastriüksuse katastritunnus 27003:001:0017, suurus 3,09 ha) detailplaneeringu algatamiseks. Planeeringu eesmärgiks on Tammemetsa kinnistule äriotstarbelistele hoonetele ehitusõiguse määramine ja juurdepääsuteede kavandamine. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.


Lääne-Saare Vallavalitsus esitas 05.01.2016 kirjaga nr 7-2/16/5-1 Tammemetsa detailplaneeringu eskiisi Maanteeametile seisukoha saamiseks. Maanteeamet esitas 05.02.2016 kirjaga nr 15-2/16-00032/055 lähteseisukohad Tammemetsa detailplaneeringule. Lähteseisukohtades juhitakse tähelepanu asjaolule, et eskiislahenduses kavandatud uut ristumiskohta 10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare maanteelt rajada ei saa, kuna selle asukoht ei vasta majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruses nr 106 „Tee projekteerimise normid“ lisa „Maanteede projekteerimisnormid“ punkt 5.2.1. toodud nõuetele. Juurdepääsuna riigiteelt planeeringualale tuleb seetõttu kasutada olemasolevaid ristumiskohti, lühimad juurdepääsuteede võimalused on Roonimäe tankla kinnistu ning Tammepõllu kinnistu kaudu.


Tulenevalt Maanteeameti seisukohtadest on Lääne-Saare Vallavalitsus seisukohal, et Tammemetsa detailplaneeringu algatamine ei ole otstarbekas enne juurdepääsutee määramist planeeringualale. Seega ei ole võimalik vastavalt 23.12.2015 vallavalitsusele esitatud eskiisile detailplaneeringut algatada.

Korraldus 08.03.2016 nr 2-3/16/104

Katrin Kuusk
planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist