Käesolevaga teatame, et Lääne-Saare Vallavalitsuse 26. juuli 2016 korraldusega nr 2-3/16/316 algatati Nasva alevikus Sadama tee 26a maaüksuse (katastritunnus 43301:001:0167) detailplaneering.

Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine Sadama tee 26a maaüksusel asuva elektrituuliku SIEMENS SWT-2,3-82 asendamiseks SIEMENS SWT-4.0-120 elektrituulikuga, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Vastavalt kehtivale Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu (edaspidi ühisplaneering) maakasutuse kaardile asub planeeringuala ettevõtlusala juhtotstarbega alal, mis on ühisplaneeringu mõistes keskkonda mittehäirivate tööstusettevõtete ja ladude ning äri- ja teenindusettevõtete maad. Ühisplaneeringu kitsenduste kaardil on Sadama tee 26a maaüksusele märgitud elektrituulik koos kaitsevööndi (raadius 500 m) piiriga. Tulenevalt eelnevast on käesoleva detailplaneeringu algatamine kooskõlas ühisplaneeringuga.

Planeeringu algatamise materjalidega on võimalik tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel aadressil: http://laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud/detailplaneeringute-algatamine

Korraldus 26.07.2016 nr 2-3/16/316