Lääne-Saare Vallavalitsuse 06.12.2016 korraldusega nr 2-3/16/482 otsustati mitte algatada Nasva alevikus Pääsusilma ja Kullerkupu detailplaneering.

Saarte Metsamajanduse OÜ esitas Lääne-Saare Vallavalitsusele 30.08.2016 taotluse Nasva alevikus Pääsusilma (katastriüksuse katastritunnus 34804:001:0018, pindala 1,55 ha) ja Kullerkupu (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0447, pindala 1,26 ha) maaüksustel detailplaneeringu algatamiseks. Planeeringu eesmärgiks on maaüksuste jagamine 11 elamumaa krundiks, ehitusõiguse määramine, sihtotstarvete määramine, tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus kokku ca 3 ha.

 Lääne-Saare Vallavalitsus saatis Saarte Metsamajanduse OÜ-le 07.09.2016 kirja, milles palub vallavalitsusele esitada detailplaneeringu eskiisi ning pikendas detailplaneeringu algatamise tähtaega 90 päevani.

Pääsusilma ja Kullerkupu eskiislahendust ei ole vallavalitsusele esitatud. Sellest tulenevalt ei ole vallavalitsusel võimalik koostada strateegilise hindamise eelhinnangut ega võimalik kaaluda täiendavate uuringute läbiviimise vajadust.

Vallavalitsuse korraldus 06.12.2016 nr 2-3/16/482 

Katrin Kuusk
Planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist