Lääne-Saare Vallavalitsuse 14.06.2017 korraldusega nr 2-3/17/235 „Mändjala külas Männivälja detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine“ algatati Mändjala külas Männivälja detailplaneering.

Planeeringuala suurus on ca 11,5 ha ning planeeringuala hõlmab Mändjala külas Männivälja tee 1 (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0552), Männivälja tee 3 (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0553), Männivälja tee 5 (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0554), Männivälja tee 7 (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0555), Männivälja tee 9 (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0556), Männivälja tee 11 (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:05527), Männivälja tee (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0551), Männivälja tee 2 (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0558), Männivälja tee 4 (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0559), Männivälja tee 6 (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0560), Männivälja tee 8 (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0561), Männivälja tee 10 (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0562) maaüksuseid ning osaliselt Kadariku, Armanni ja Holgeri maaüksuseid.

Planeeringu eesmärk on olemasolevate elamumaa maaüksuste jagamine, ehitusõiguse määramine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine.

Lähtudes keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnangust eeldatav oluline keskkonnamõju (k.a piiriülene) puudub. Detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna planeeringuala asub pereelamute ala juhtotstarbega alal. 

Planeeringu algatamise materjalidega on võimalik tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel aadressil:

http://laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud/detailplaneeringute-algatamine.

Vallavalitsuse korraldus 14.06.2017 nr 2-3/17/235