Lääne-Saare Vallavalitsuse 04.07.2017 korraldusega nr 2-3/17/275 „Vaivere külas Oja detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine“ algatati Vaivere külas Oja maaüksusel (katastriüksuse katastritunnus 27003:003:0609, pindala 6,31 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering.

Planeeringuala suurus on ca 6,5 ha. 

Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine, ehitusõiguse määramine elamutele koos abihoonetega, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine.

Lähtudes keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnangust eeldatav oluline keskkonnamõju (k.a piiriülene) puudub. Detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna planeeritud krundid on kooskõlas piirkonna maakasutusega ning ehitusalad ei paikne ühisplaneeringuga määratud rohevõrgustiku tuumalal, toetuskõlbulikul põllumaal ega inventeeritud vääriselupaiga alal. 

 

Vallavalituses 04.07.2017 nr 2-3717/275 Korraldus
Lahendusskeem
Lahendusskeemi seletus