Lääne-Saare Vallavalitsuse 29.08.2017 korraldusega nr 2-3/17/332 „Sikassaare külas Tammemetsa detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine“ algatati Sikassaare külas Tammemetsa (katastriüksuse katastritunnus 27003:001:0017) maaüksusel detailplaneering.

Planeeringuala suurus on ca 3,5 ha.   

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ärihoonete ehitamiseks, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine ning juurdepääsu, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine.

Lähtudes keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnangust eeldatav oluline keskkonnamõju (k.a piiriülene) puudub. Detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.

Planeeringu algatamise materjalidega on võimalik tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel aadressil:

http://laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud/detailplaneeringute-algatamine.

 

Lääne-Saare Vallavalitsus korraldus 29.08.2017 nr 2-3/17/332, Planeeringuala skeem, Lähteseisukohad, Keskkonnamõju eelhinnang
Põhijoonise eskiis