Lääne-Saare Vallavolikogu 27.09.2017 otsusega nr 1-3/17/58 „Nasva alevikus Sõrve mnt 41a detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine“ algatati Nasva alevikus Sõrve mnt 41a maaüksusel (katastriüksuse katastritunnus 43301:001:0206, pindala 3,47 ha) detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 3,5 ha. 

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonetele, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine tiigi rajamiseks, maaüksuse jagamine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine.

Lähtudes keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnangust eeldatav oluline keskkonnamõju (k.a piiriülene) puudub. Detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist. Käesolev detailplaneering sisaldab Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna tiigi rajamiseks soovitakse vähendada ranna ehituskeeluvööndit. 

https://service.eomap.ee/l%c3%a4%c3%a4nesaarevald/#/planeeringud/planeeringud/681