Ehitisregistrisse kandmata ehitised

Ehitisregistri andmed korrastatakse 2020. aasta 1. jaanuariks. Täpsed menetlusnormid ehitisregistrisse kandmata ehitiste kohta on kirjas ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus.

Alljärgnevalt üldnõuded, mida omanik peab hoone registrisse kandmiseks täitma.

Vallavalitsusele tuleb esitada iga hoone kohta ehitusprojekt koos „Andmete esitamise teatisega“. Eluruumide puhul täita ka „Andmete esitamise teatise“ lisa 1. Teatiste täitmisel arvestada määrusega: „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused“ Ehitusprojekti tellimiseks pöörduda pädeva isiku poole. 

Ehitusseadustiku § 19 lõike 2 kohaselt on omanikul lubatud ise koostada ehitusprojekti,  järgides asjatundlikkuse põhimõtet ja tagades töö nõuetele vastavuse. Sellest lähtuvalt võib omanik ise koostada ka ehitise mõõdistusprojekti, milles peab olema vähemalt:

  • Tiitelleht
  • Asendiplaan, kus on näidatud hoonete, kaevu ja reoveekäitluse asukohad.
  • Seletuskiri (konstruktsioonid, tehnosüsteemid)
  • Iga hoone kohta põhiplaan, lõige (minimaalsete andmetega näidised manustes)
  • Hoonete vaated fotodena.

Seletuskiri peab sisaldama lisaks hoone ehituslikule kirjeldusele ka alljärgnevat infot:

  • ehitise ehitamise õiguslik alus;
  • ehitise ehitisealune pind;
  • ehitise kasutamise otstarve;
  • ehitise ehitamise aeg;
  • vajaduse korral ehitise varasema ümberehitamise, laiendamise või lammutamisega seonduv teave.

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot.

Kui omanik ei esita piisavaid tõendeid ehitamise aja kohta, eeldatakse, et ehitis on ehitatud pärast ehitusseaduse jõustumist, 1. jaanuar 2003.a.

Vaata näidiseid: elamuabihoonesaun