Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused on vajalikud  ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Oluline avalik huvi võib tuleneda rajatistega kaasnevatest mõjudest nagu näiteks müra vm saaste tekkimisoht, visuaalne mõju, külastajate või transpordi hulga suurenemine vms.

Projekteerimistingimused antakse elukondliku hoone, üle 60 m² suuruse ja üle 5 m kõrguse muu hoone või olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks, rajamiseks või laiendamiseks üle 33% esialgsest hoone mahust vastavalt Ehitusseadustiku Lisas 1 toodud tabelile Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Ehitusseadustiku(edaspidi ka EhS) kohaselt toimub projekteerimistingimuste taotluste esitamine, menetlus (sh. ka kooskõlastamised ja arvamuse andmised) ja väljastamine ehitisregistri (edaspidi ka EHR) elektroonilises menetluskeskkonnas. Vastavalt EhS §61(2) on EHRi esitatud taotlustel ja väljastatud projekteerimistingimustel õiguslik tähendus.Projekteerimistingimuste taotlus koos seonduvate dokumentidega esitada Lääne-Saare Vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu logides ID-kaardiga aadressile https://www.ehr.ee  

Taotluse esitamisel lähtuda EHRis toodud juhistest ja kasutajajuhendist, mis on leitav aadressil  http://www.ehr.ee/public/help/EHR_kasutajajuhend.pdf,  vajadusel saab abi küsida EHRi klienditoe kontaktidelt:  Telefonid 625 6352, 625 6445; E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tulenevalt ehitusseadustikust võib põhjendatud erandjuhul, kui ei ole taotlust võimalik esitada ehitisregistrisse elektrooniliselt,  need esitada ka muul moel.  Taotluste vormid  DOC formaadis on leitavad www.mkm.ee/et/ehitisregister  Esitatud andmete õigsuse eest vastutab taotleja.

Juhul kui riiklikus ehitisregistris taotluse esitamine ei ole võimalik, siis palume digitaalselt allkirjastatud taotlus(DOC formaadis) saata meiliaadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või vormikohase taotluse paberblanketil aadressile Marientali tee 27 Kuressaare.

Juhime tähelepanu asjaolule, et juhul kui taotlus ei ole esitatud EHR-ile elektrooniliselt, sisestab taotluse valla registripidaja(max 30päeva jooksul), kusjuures vastavalt EhS-ile taotluse menetluse tähtaeg hakkab kehtima EHRi sisestamise hetkest.

Vastavalt Riigilõivuseaduse § 331⁵ tuleb projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõivu 25 € Lääne-Saare vallavalitsuse arveldusarvele: Swedbank a/a EE152200001120161161 või SEB Pank a/a EE381010022086028003. Selgitusse kirjutada: mille eest; küla/alevik; maaüksuse nimi (aadress) või sularahas otse vallavalitsuse raamatupidamisse. EHR keskkonnas taotluse esitamisel on võimalik maksta (sealt avaneva) pangalingi kaudu.

Vallavalitsus koostab projekteerimistingimuste eelnõu, korraldab vajadusel selle kohta elektroonilise arvamuste kogumise asutuse või isikutega, kelle õigusi või huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada ja eelnõu kooskõlastamise teiste riigiasutustega ning annab projekteerimistingimused 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast alates. Kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks on kooskõlastajal või arvamuse andjal aega kuni kümme päeva, mille võrra võib projekteerimistingimuste tähtaeg pikeneda.

Alates 2015. a 1.juulist välja antud projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat. Põhjendatud juhul võib projekteerimistingimuste kehtivuseks sätestada teistsuguse tähtaja või muuta projekteerimistingimuste kehtivuse tähtaega. 

Detailplaneeringu olemasolu korral võib põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta, kui detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia või kui detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Olulise avaliku huviga või olulise mõjuga rajatistele projekteerimistingimuste andmiseks võib  vallavalitsus otsustada projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena Haldusmenetluse seaduse 3. peatüki sätete kohaselt. Avatud menetluse korral  korraldab vallavalitsus projekteerimis-tingimuste taotluse ja eelnõu materjalide avaliku väljapaneku kestusega vähemalt kaks nädalat, teatades sellest vastavalt Haldusmenetluse seaduse §-s 47 sätestatule. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikutel ja isikutel, kelle õigusi võivad projekteerimistingimused puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Pärast avaliku väljapaneku lõppemist on projekteerimistingimuste taotluse esitajal 10 päeva ettepanekute ja vastuväidetega tutvumiseks ning nende kohta arvamuse avaldamiseks. Kui eelnõu või taotlust muudetakse pärast avaliku väljapanekut isiku kahjuks, kelle õigusi eelnõu või taotlus puudutab, teavitab vallavalitsus teda sellest ning annab talle võimaluse 10 päeva tutvuda muudetud eelnõu või taotlusega ning esitada selle kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Avatud menetluse korral otsustab vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise pärast asja arutamist avalikul istungil Haldusmenetluse seaduse §-s 50 sätestatud juhtudel, teatades istungi toimumisest §-s 47 ettenähtud korras.  Avalikul istungil on menetlusosalistel õigus avaldada projekteerimistingimuste otsustamisel asja kohta arvamust suuliselt. 

Avatud menetluse korral otsustab vallavalitsus projekteerimistingimuste väljastamise  60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast alates. Kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks on kooskõlastajal või arvamuse andjal kuni kümme päeva, mille võrra võib projekteerimistingimuste tähtaeg pikeneda.

 

Vastutav ametnik : Arhitekt-planeerija Inge-Ly Ansip, 452 0473, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.