ÜHINEMISLEPING

Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu, haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta
Lisa 2 Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve
Lisa 3 Ühineva omavalitsusüksuse kaart
Lisa 4 Ühinevate omavalitsuste 2015 aasta majandusaasta aruanded
Lisa 5 Kogukonnakogude/osavallakogude moodustamise alused pädevus ja töökorraldus
Lisa 6 Üleminekuperioodi tegevused ja ajakavaÜleminekuperioodi tegevused ja ajakava
Lisa 7 Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend nende läbivaatamise kohtaja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend nende läbivaatamise kohta

Lääne-Saare vallavolikogu otsus 30.11.2016 nr 1-3/16/74
Lääne-Saare vallavolikogu otsus 30.11.2016 nr 1-3716/80


Kogukonnakogu põhimäärus

Selgitav lisa Kogukonnakogu põhimäärusele

Täiendused valla põhimäärusesse - Kogukonnakogude ümarlaud

Arvamus „Kogukonnakogu põhimäärusest“ - Georg Sootla ja Kersten Kattai

 

KOV reformi eesmärgid, ajakava ja põhimõtted, Rahandusministeerium 10.2015

Osalemine omavalitsusreformi protsessis – konsultandi soovitused, Kersten kattai, Tallinna Ülikool

Haldusreformi infokiri 29.09.2015, Rahandusministeerium

Kohaliku omavalitsuse reformi seminaride koondkokkuvõte, Rahandusministeerium, Oktoover 2015

KOV ühinemiste mõte täna, Georg Sootla, Tallinna Ülikool

Saaremaa seminari kokkuvõte, Rahandusministeerium, 13.10.2015