Projekt: Tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine Lääne-Saare vallas

Projekti nr: 2014-2020.6.03.16-0036

Projekti kestus: 01.juuni 2017 – 01.november 2019

Projekti kogumaksumus – 304 292,64eurot

Projekti toetus – 400 000,00 eurot

Projekti omafinantseering – 76 073,16eurot

Eesmärk: Lääne-Saare valla tänavavalgustuse amortiseerunud tänavavalgustustaristu kaasajastamine, LED valgustehnoloogia kasutusele võtmine, elektrienergia tarbimise vähendamine läbi säästlikkuse, tänavavalgustuse elektrienergia efektiivsem kasutamine.

Oodatavad tulemused: tänavavalgustuses elektrienergia tarbimise vähenemine, rekonstrueeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine, arvestusliku süsihappegaasi vähenemine aastas

Projekti tegevuste kirjeldus: Projekti käigus vahetatakse 248 valgustit (33 Hg ja 215 Na valgustit). Vahetatakse välja või lisatakse 72 uut valgustusposti, rajatakse õhkkaabelliinide asemele 3969 m uut maakaabelliini ja 85 m uut õhkkaabelliini. Taastatakse ca 279 m teekatet ja ca 3658 m haljasala või teepeenart, rekonstrueeritakse 14 liitumiskilpi.

 ELST

 

Projekt: Noorte püsilaagri rajamine

Projekti nr: 619217741868

Projekti kestus: 01.juuni 2017 – 29.detsember 2017

Projekti kogumaksumus – 63 279,30

Projekti toetus – 49 990,27 eurot

Projekti omafinantseering – 13 289,03 eurot

Eesmärk: Püsilaagri käivitamine endises Kaarma koolimajas.

Laagrite eesmärk on pakkuda noortele tasemekoolitusevälist tasulist teenust, mille sisuks on noorte tervistav ja arendav puhkus. 17.juunil 2010 vastuvõetud noorsootöö seadusega asendati sõnad „noortelaager ja projektlaager“ sõnadega „noorte püsilaager ja noorte projektlaager“. Noorte püsilaager tegutseb äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse kantud isiku või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena, millele on välja antud Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba. Noorte püsilaagris on ühe vahetuse pikkus vähemalt kuus ööpäeva ja laager tegutseb aastas üle 60 päeva. Projektlaager on laager, mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas mitte üle 60 päeva.

 leader

 

Projekt: Aste Põhikooli tehnoloogiahoone rekonstrueerimine

Projekti nr: EU51167

Projekti kestus: 01.aprill 2017 – 31.detsember 2017

Projekti kogumaksumus – 68 484,63 EUR

Projekti toetus – 51 363,47eurot

Projekti omafinantseering – 17 121,16eurot

Eesmärk: Aste kooli tehnoloogiahoone õppekvaliteedi parandamine, küttekulude optimeerimine ja kaasajastamine. Ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine ja uute, kaasaegsete töövahendite paigaldamine tehnoloogiaklassi. Kasusaajateks kooli 112 õpilast ja 17 õpetajat. Tehnoloogiahoone kulud vähenevad seoses hoone küttelahenduse muutmisega. Täidetakse terviseameti ettekirjutus nõuetele vastavuse osas.

 eas rt

 

Mändjala - Tehumardi kergliiklustee rajamine

Projekt viidi ellu liiklusohutuse suurendamiseks Kuressaare - Sääre maantee Mändjala ja Tehumardi vahelisel teelõigul olemasoleva Kuressaare-Mändjala  ja Tehumardi-Salme kergliiklustee lõikude ühendamiseks.

Projekti rahastas: Kergliiklusteede toetusskeemi kaudu Rahandusministeerium ja EAS koostöös Salme ja Lääne-Saare vallavalitsustega.

Projekti kogumaksumus: 822 494,44 EUR, sh toetus 400 000 EUR ning oma- ja kaasfinantseering 422 494,44 eurot, millest Salme Vallavalitsus – 168 997,78 eurot ja Lääne-Saare Vallavalitsus – 253 496,66 eurot

 

LIFE+ projekt: Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks (LIFE Viva Grass)

Integrated planning tool to ensure viability of grasslands

Projekti number: LIFE13 ENV/LT/000189

Koduleht: http://vivagrass.eu/ee/

Kestus: juuni 2014 kuni november 2018

Rahastajad: Euroopa Liidu LIFE+ programm ja Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus

life lifevivagrass logo No1