Alates uuest aastast (2017) alustab Lääne-Saare valla jäätmevedajana OÜ Prügimees

Hankeleping

Prügiveo hinnad 2017-2019

Jäätmeseaduse 4. peatüki kohaselt on kohalik omavalitsus kohustatud korraldama olmejäätmete vedu, viies läbi teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust;

Lääne-Saare Vallavalitsus kuulutas 07. juuni 2016. aastal välja riigihanke “Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Lääne-Saare valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks” viitenumber 174411.

Riigihankele laekus 2 pakkumist: OÜ-lt Prügimees ja AS-lt Ragn Sells.

20. september 2016 tunnistas Lääne-Saare Vallavalitsus korraldusega edukaks OÜ Prügimees  pakkumuse.

Vajalikud vormid

Taotlus korraldatud jäätmeveo kogumismahuti(te) ühiseks kasutuseks doc pdf odt (kinnistu sidumiseks olemasoleva korraldatud jäätmeveo lepingu juurde)

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks doc pdf odt (juhul, kui kinnistut alaliselt/perioodiliselt ei kasutata)
Taotlus korraldatud jäätmeveo graafiku muutmiseks doc pdf odt (tiheasustusalal graafiku hõrendamiseks)

Korraldatud jäätmeveo uued tingimused

Vastavalt eelpoolnimetatud riigihankedokumentidele ja selle tulemustele on järgmise korraldatud jäätmeveo periood alates 01.01.2017. aastal kuni 31.12.2019. aastal (ning 3 kuud lisaks) ning uueks prügivedajaks OÜ Prügimees.

Vastavalt jäätmeseadusele on kõik Lääne-Saare valla majapidamised automaatselt liidetud korraldatud jäätmeveoga (jäätmeseadus § 69 lõige 1 kuni 2: Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga liitunud alates kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest või käesoleva seaduse § 66 lõikes 4 nimetatud määruse jõustumisest (Lääne-Saare vallas vastavalt Lääne-Saare jäätmehoolduseeskiri). Liitumisajaks loetakse antud loa või määruse jõustumise ajast hilisemat aega. Jäätmevaldaja jäätmeseaduse tähenduses on ka korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum.

Eelnevaga seonduvalt ei ole vajalik paberlepingute sõlmimine, sest jäätmeveo hankelepingus sätestatud piirkonna majapidamised on juba automaatselt liidetud korraldatud jäätmeveoga. Kuid paberlepingu sõlmimine on soovituslik ja annab jäätmevaldajale (majapidamisele) kindluse, kuna teab täpselt oma õiguseid ja kohustusi ning samas ka jäätmevedaja õiguseid ja kohustusi.

Kui ikkagi otsustate paberlepingu kasuks, siis teadmiseks see, et seoses uue jäätmeveo perioodi ja hankelepingu kehtima hakkamisega on vajalik uute lepingute sõlmimine jäätmevedajaga (ka juba seal, kus siiani OÜ Prügimees on vedanud) ehk lisaks Kaarma piirkonna inimestele ka Lümanda ja Kärla piirkonna inimestel. Põhjuseks see, et nüüdsest kehtivad uued hankelepingu nõuded ja hinnakiri.

Lepingu sõlmimiseks palun pöörduda OÜ Prügimees poole (Kuressaare Talli 4 või http://www.prugimees.ee/avaleht/meist )

Lääne-Saare valla korraldatud jäätmeveo teenusega on hõlmatud kogu Lääne-Saare valla territoorium ühesugustel tingimustel (hankelepingus ja Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskirjas sätestatule) järgmiste jäätmeliikide osas vastavalt:

Jäätmekood Jäätmeliik
20 01 01 paberi- ja kartongijäätmed
20 01 08 ja 20 02 01 biojäätmed
20 03 01 segaolmejäätmed

 

Biojäätmete kogumisest ja äraandmisest

Biojäätmete kogumiseks peab olema eraldi konteiner ja biojäätmed tuleb üle anda jäätmevedajale.

Biojäätmete eraldi  kogumise kohustus on vastavalt kehtivale Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskirja Lääne-saare valla eritingimustele:

1) Lääne-Saare vallas elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus on 10 ja enama korteriga elamu ning mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus biojäätmeid tekib üle 80 liitri nädalas;

2) kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, kui jäätmeid tekib nädalas enam kui 25 kg või kui kinnistul tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, lasteaed, kool või haigla, v.a juhul, kui jäätmevaldaja kasutab toidujääkide purustamisseadet ja saadav suspensioon juhitakse ühiskanalisatsiooni;

3) sagedusega, mis väldib mahuti ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust, kuid vähemalt kord nädalas 11 ja enam korteriga elamu kinnistul ning vähemalt kord kahe nädala jooksul 5–10 korteriga elamu kinnistul.

Biojäätmed tuleb biojäätmete konteinerisse panna lahtiselt, paberkottides või täielikult biolagunevates ja komposteeruvates kilekottides. Täielikult biolagunevad ja komposteeruvad on sellised kilekotid, mis vastavad standardile EN13432. Sellised kotid on enamasti märgistatud idumärgiga:

Biolagunevate prügikottide ostmisel palun rangelt kinni pidada ülaltoodud juhistest!   

Kui biojäätmete konteineris kasutatakse vooderduskotti, siis peab ka see olema biolagunev. Biolagunevaid vooderduskotte saab suurematest kaubanduskeskustest või vooderduskoti vahetab soovi korral ära ka prügivedaja ise lisatasu eest (vaata tabelist).

Lisateenused

Lisateenusena on võimalik pakendijäätmete sorteerimine ja äravedu jäätmetekkekohalt ehk majapidamisest.

Teadmiseks see, et jätkuvalt on võimalik kasutada ka avalikke tasuta pakendikogumispunkte. Lihtsalt korraldatud jäätmeveoga on soodustatud jäätmete liigiti kogumist nende tekkekohal ja antud valla kodanikele võimalus pakendijäätmed ära anda koduses majapidamises, kasutades selleks eraldi konteinerit. Seda küll väikese tasu eest (vaata tabelist pakendijäätmed). 

Prügiveo teenuse hinnad

Täpsemalt saate infot uuest aastast kehtima hakkavate hindade kohta käesolevale artiklile lisatud tabelist.

Kõik jäätmeveo teenustasud (tabelis) on otseselt seotud segaolmejäätmete 1m3 teenustasu suurusega - 20,95 eurot.

Pakendijäätmete äraveo teenustasu on on arvestatud selliselt, et see jääks alla 25 % segaolmejäätmete teenuse hinnast. 

Jäätmeveo teenuse osutamise minimaalne tühjendamise sagedus on:

Tiheasustusalal vähemalt 1 kord 4 nädala jooksul

Hajaasustusalal vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul.

Prügikonteinerite tühjendamise sagedust on võimalik tihedamaks muuta vastavalt oma majapidamise vajadustele ning eelnevalt prügivedajaga kokkuleppel.

Liigiti kogutud jäätmed ei või nende veol seguneda teist liiki jäätmetega. Vajadusel on jäätmevedaja kohustatud Teenuse osutamisel nimetatud nõuet igal ajal tõendama. Nt juhul, kui jäätmeid veetakse jäätmeveokitega, mis on mitmekambrilised ja erinevat liiki jäätmeid korjatakse ühte ja samasse veokisse samaaegselt, kuid eemalt võib tekkida mulje, et liigiti kogutud jäätmed siiski nende kokku korjamisel segunevad. Segaduste vältimiseks tuleb eriti just tiheasutusalal Teenuse osutamisel kodanikke vajadusel eelnevalt teavitada. Jäätmevedaja peab ennetama jäätmevaldajatele valeinfo tekkimist (nt eelnevalt e-kirjaga või korterühistute esindajaid teavitama, et eri liiki jäätmeid kogutakse jäätmeveokiga, mis on mitmekambriline ja eri liiki jäätmete segunemine on välistatud. 

Tühisõit.

on jäätmevedaja poolt jäätmevaldaja juurde tehtud sõit, mille käigus jäätmeid polnud võimalik ära vedada, kuna jäätmevaldaja ei ole jäätmeveo päeval jäätmemahutit välja pannud, jäätmevaldaja pole võimaldanud jäätmevedajal juurdepääsu jäätmemahutile, jäätmemahuti on tühi, jäätmemahutis olevad jäätmed ei vasta sellesse mahutisse kogutavale jäätmeliigile või sisaldavad sobimatuid jäätmeid. Tühisõidu eest on jäätmevedajal õigus rakendada tühisõidutasu.

Tühisõidu tasu:

Veopiirkonna 1 (Kaarma) - 0,5-kordne tühisõidutasu vastava mahuti tühjendamise teenustasust

Veopiirkonnas 2 (Kärla) ja veopiirkonnas 3 (Lümanda) jäätmevaldajatelt võrdselt 100-liitrise mahuga jäätmemahuti tühjendamise teenustasust, kui tühisõidu tinginud asjaolud on fikseeritud kujul ja kui jäätmevaldajat on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 24 tunni jooksul alates takistuse ilmnemisest selle asjaoludest teavitatud (kui graafikujärgne jäätmevedu toimub reedel, laupäeval või pühapäeval, on jäätmevedaja kohustatud jäätmevaldajat teavitama asjaoludest, mis põhjustasid jäätmemahuti tühjendamata jätmise, algava nädala esimese tööpäeva jooksul) ja nimetatud tõendusmaterjal on jäätmevaldajale esitatud.

Korraldatud jäätmeveo raames kogutud jäätmed viiakse käitlemiseks Kudjape jäätmejaama, mida opereerib Kudjape Ümberlaadimisjaam OÜ.

Seoses uue korraldatud jäätmeveo perioodiga vaadatakse üle ka jäätmevaldajate register.

Sellega seoses palun korrastada oma jäätmealane paberimajandus järgnevalt:

  1. Vastavalt jäätmeseaduse § 69 kui maaüksust, kus asub majapidamine, milles ei elata või ei kasutata mingi teatud aja jooksul, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Tähtaja määramiseks peab kohaliku omavalitsuse üksus eelnevalt kohapeal kontrollima, et jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.
  2. Kui mitu majapidamist kasutavad ühte ja sama jäätmekonteinerit, peab vallale tegema ühismahuti  kasutamise kohta taotluse (vt. ülevalpool VAJALIKUD VORMID)  .

NB! Eriti tähelepanelikult peavad selles osas oma jäätmeveoga seonduvad paberimajandused üle vaatama elanikud, kellel on suvilad ja need kes omavad tühjalt seisvat (id) korterit(eid) Lääne-Saare vallas.

Küsimuste korral palun pöörduda Lääne-Saare valla keskkonna peaspetsialisti poole:

Kairi Niit

4520468

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.