Puurkaevu või –augu rajamine on mitme etapiline:

1. Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus (pdfdoc, odt) ja planeeritava puurkaevu asukohaskeem. Puurkaevu asukoha valikul tuleb taotlejal silmas pidada kõiki olemasolevaid reostusallikaid (sõnnikuhoidlad, kompostihunnikud, välitualetid, kanalisatsioonirajatised jms). Kohalik omavalitsus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi. Kohalik omavalitsus kooskõlastab puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates. Puurkaevu asukoha kooskõlastus kehtib 2 aastat. Nimetatud aja möödumisel on kohustuslik taotleda kohalikult omavalitsuselt uus kooskõlastus, hoolimata sellest, kas kavandatava puurkaevu asukoht on muutunud või mitte.

2. Puurkaevu rajamisega tegeleva ettevõtte valik ja hinnapakkumiste esitamine puurkaevude rajamisega tegelevatele ettevõtetele. Nimekirja litsentseeritud puurkaevude rajajatest leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

3. Kui kohalik omavalitsus on taotlejale väljastanud puurkaevu asukoha kooskõlastuse, saab taotleja tellida puurkaevu rajajatelt puurkaevu või -augu projekti, mille edastab seejärel kohalikku omavalitsusse (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)

4. Keskkonnaameti poolse kooskõlastuse saamiseks esitab puurkaevu taotleja või puurkaevu rajamisega tegelev ettevõte kohalikku omavalitsusse ehitusseadustiku kohase ehitusloa taotluse  (pdf,doc,odt), tasub vastavalt riigilõivuseaduse § 328 ja 329 riigilõivu (suuruses 30 eurot), mille kohta esitab koos ehitusloa taotlusega tõendi. Riigilõiv tuleb tasuda vastavalt riigilõivuseaduse § 330’le:

Lääne-Saare Vallavalitsuse arvele; Swedbank a/a EE152200001120161161 või SEB Pank a/a EE381010022086028003 Selgitusse: puurkaevu ehitusluba; küla/alevik; maaüksuse nimi;

või sularahas otse vallavalitsuse raamatupidamisse (Marientali tee 27, II korrus, tuba: kassa)

5. Kohalik omavalitsus esitab puurkaevu projekti koos ehitusloa taotlusega Keskkonnaametile kooskõlastamiseks (vastuse saabumine võtab aega maksimaalselt 40 päeva). Kui Keskkonnaamet puurkaevu või -augu rajamise projekti ei kooskõlasta, keeldub kohalik omavalitsus ehitusloa väljastamisest.

6. Kui Keskkonnaamet kooskõlastab puurkaevu projekti, väljastab kohalik omavalitsus korralduse ehitusloa taotluse rahuldamise osas.

7. Kohalik omavalitsus sisestab ehitusloa ehitisregistrisse ehitusloa (ehitusloaga saab tutvuda ehitusregistris).

8. Puurkaevu või -auku kavandav isik tellib puurkaevu või -augu puurimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult puurkaevu või –augu rajamistööd.

Puurimistööde ajal peab puurkaevu või -auku puuriv isik täitma puurimispäevikut ning pärast puurkaevu või -augu proovipumpamist korraldab puurkaevu või -augu puurinud isik veeproovide võtmise, mida teeb proovivõtja atesteerimistunnistust omav isik. 

Puurkaevu või -augu puurinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või –augu rajamist täitma puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi ja esitama selle Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest alates.

Taotleja saab  puurkaevu parameetritega ning vee kvaliteediga tutvuda Keskkonnaregistris.

9. Kui kasutusele võetakse puurauk või selline puurkaev, mille ehitusprojektikohane tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab vähem kui 50 inimest, esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele kasutusteatis (pdfdocodt) koos selle juurde kuuluvate ehitusseadustiku § 127 lõikes 3 nimetatud dokumentide või informatsiooniga (keskkonnaregistri väljavõte või viide keskkonnaregistris olevatele puurkaevu või -augu andmetele; omanikujärelevalve tegija nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed; puurkaevu või -augu hooldusjuhend). Kui kasutusele võetakse puurkaev, mille ehitusprojektikohane tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab rohkem kui 50 inimest, esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele kasutusloa taotlus (pdfdocodt) koos selle juurde kuuluvate dokumentidega. Ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotlusele lisatakse Terviseameti nõusolek. Kasutusloa taotlemisel tuleb lisaks esitada ka tõend riigilõivu tasumise osas. Riigilõivu suurus on 30 eurot ning seda saab tasuda sarnaselt punktis 5 märgitud variantidega.


Õigusaktid

Veeseadus

Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid


Puurkaevu või -augu ümberehitamine/rekonstrueerimine

Puurkaevude ümberehitus on lahendusvarinadiks olukorras, kus puurkaevust saadav vesi ei vasta nõuetele ning veekvaliteedi tagamiseks nähakse ette puurkaevu ümberehitamist.

Puurkaevude või –aukude ümberehitamisel on erineva tootlikkusega puurkaevude puhul asjaajamise kord mõnevõrra erinev. Üldjoontes on puurkaevu ümberehitusega seotud asjaajamine siiski sarnane puurkaevu- või –augu rajamisega seotud korraga:

1. Puurkaevu rajamisega tegeleva ettevõtte valik ja hinnapakkumiste esitamine puurkaevude hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavatele isikutele. Nimekirja litsentseeritud puurkaevude rajajatest leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

2. Taotleja tellib puurkaevu rajajatelt puurkaevu või -augu projekti, mille edastab seejärel kohalikku omavalitsusse (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)

3. Kohalik omavalitsus esitab puurkaevu projekti Keskkonnaametile kooskõlastamiseks (vastuse saabumine võtab aega maksimaalselt 40 päeva). Kui Keskkonnaamet puurkaevu või -augu rekonstrueerimise projekti ei kooskõlasta, keeldub kohalik omavalitsus edasiste lubade väljastamisest.

4. Keskkonnaameti poolse kooskõlastuse saabumisel tuleb taotlejal esitada ehitusteatis või ehitusloa taotlus.

Kui ümber ehitatakse selline puurkaev, millega võetakse vett alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab vähem kui 50 inimest, esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele vastav ehitusteatis (pdfdoc,odt) koos selle juurde kuuluva ehitusprojektiga. Riigilõivu tasuma ei pea. Edasi vaatab kohaliku omavalitsuse keskkonna peaspetsialist ehitusteatise üle ja puurkaevu andmed sisestatakse ehitusregistrisse. Edasist menetlusprotsessi vaata punktis 7.

Kui ümber ehitatakse puurauk või selline puurkaev, millega võetakse vett üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab rohkem kui 50 inimest, esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele ehitusloa taotluse (pdfdocodt) koos selle juurde kuuluvate dokumentidega. Taotlejal tuleb tasuda vastavalt riigilõivuseaduse § 328 ja 329 riigilõivu (suuruses 30 eurot), mille kohta esitab koos ehitusloa taotlusega tõendi. Riigilõiv tuleb tasuda vastavalt riigilõivuseaduse § 330’le:

Lääne-Saare Vallavalitsuse arvele; Swedbank a/a EE152200001120161161 või SEB Pank a/a EE381010022086028003 Selgitusse: puurkaevu ehitusluba; küla/alevik; maaüksuse nimi;

või sularahas otse vallavalitsuse raamatupidamisse (Marientali tee 27, II korrus, tuba: kassa).

5. Kohalik omavalitsus väljastab korralduse ehitusloa taotluse rahuldamise osas.

6. Kohalik omavalitsus taotleb ehitusregistrist ehitusloa (ehitusloaga on kõigil soovi korral võimalik tutvuda ehitusregistris).

7. Puurkaevu või -auku kavandav isik tellib puurkaevu või -augu puurimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult puurkaevu või –augu rekonstrueerimistööd. Puurimistööde ajal peab puurkaevu või -auku puuriv isik täitma puurimispäevikut ning pärast puurkaevu või -augu proovipumpamist korraldab puurkaevu või -augu puurinud isik veeproovide võtmise, mida teeb proovivõtja atesteerimistunnistust omav isik. Puurkaevu või -augu puurinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või –augu rajamist täitma puurimispäeviku andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi ja esitama selle Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest alates.

9. Taotlejal on oma puurkaevu parameetritega ning vee kvaliteediga võimalik tutvuda Keskkonnaregistris.

10. Kui kasutusele võetakse puurauk või selline puurkaev, mille ehitusprojektikohane tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab vähem kui 50 inimest, esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele kasutusteatis (pdfdocodt) koos selle juurde kuuluvate dokumentidega. Kui kasutusele võetakse puurkaev, mille ehitusprojektikohane tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab rohkem kui 50 inimest, esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele kasutusloa taotlus (pdfdocodt) koos selle juurde kuuluvate dokumentidega. Ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotlusele lisatakse Terviseameti nõusolek. Kasutusloa taotlemisel tuleb lisaks esitada ka tõend riigilõivu tasumise osas. Riigilõivu suurus on 30 eurot ning seda saab tasuda sarnaselt punktis 5 märgitud variantidega.


Puurkaevu või -augu konserveerimine

Kasutuselt välja jääv puurkaev või –auk tuleb põhjavee edaspidise saastamise vältimiseks nõuetekohaselt konserveerida.

Puurkaevu või -augu omanik või maaomanik on kohustatud teavitama puurkaevu või -augu konserveerimisest kohalikku omavalitsust ja Keskkonnaametit kirjalikult 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu konserveerimise päevast arvastes.

Konserveeritud puurkaevu või -augu kohta teeb Keskkonnaamet keskkonnaregistris märke „konserveeritud”.

Kui konserveeritud puurkaev soovitakse võtta taas kasutusele, korraldab puurkaevu omanik või valdaja eelnevalt selle puhastuspumpamise ja veeproovide võtmise.

Kinnise soojussüsteemi puuraugu konserveerimisel tuleb soojuskandevedelik soojuskontuurist eemaldada ja soojuskontuuri otsad sulgeda.

Enne kinnise soojussüsteemi puuraugu taas kasutusele võtmist tuleb kontrollida, kas soojuskontuur on töökorras.


Puurkaevu või -augu lammutamine

Puurkaevu või -augu lammutamiseks tuleb kohaliku omavalitsuse üksusele esitada ehitusteatis (pdfdocodt) ja nõuetekohane ehitusprojekt, millele esitatud nõuetega saab tutvuda  Keskkonna ministri 9. juulil 2015 vastu võetud määruse nr 43 § 30. Puurkaevu või -augu lammutamisel teostatavad tegevused on loetletud sama määruse § 32.

Puurkaevu või -augu lammutanud isik esitab kohaliku omavalitsuse puurkaevu või -augu lammutamise teatise (pdfdocodt) ja vastava projekti. Teatis esitatakse 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu lammutamistööde lõpetamise päevast arvates.

Kohaliku omavalitsuse üksus informeerib lammutamisest Keskkonnaametit ja kannab teatise andmed ehitusregistrisse. Lammutatud puurkaevu või -augu kohta tehakse ehitusregistris märge „lammutatud”. Keskkonnaamet korraldab puurkaevu või -augu lammutamise teatise andmete sisestamise keskkonnaregistrisse. Lammutatud puurkaevu või -augu kohta tehakse keskkonnaregistris märge „lammutatud”.


Olemasolevate puurkaevude andmete muutmine

 1. Kui keskkonnaregistris on puurkaev valede koordinaatidega või on ekslikult puurkaevule määratud 50 m sanitaarkaitseala, kuid tegelikult lähtuvalt veeseadusest võib puurkaevule moodustada hooldusala suurusega 10 m või on puurkaevule projekti järgi määratud teistsugune sanitaarkaitseala: 

Olemasolevate puurkaevude andmete (omanik, koordinaadid, sanitaarkaitseala/hooldusala) muutmiseks tuleb esitada asjakohased dokumendid Keskkonnaagentuurile (kontaktisik: Kristiina Olesk, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

 2. Olemasoleva puurkaevu sanitaarkaitseala saab vajadusel muuta:

Keskkonnaametil on õigus lähtuvalt veeseaduses toodud kriteeriumitest  olemasoleva puurkaevu sanitaarkaitseala  vähendamiseks või suurendamiseks.  Sel juhul on vaja Keskkonnaametile esitada vastav taotlus. Taotlust menetleb praegusest töökorraldusest lähtuvalt Keskkonnaameti vastava regiooni veespetsialist. Vastav teenusstandard on leitav: http://www.keskkonnaamet.ee/public/12_Veehaarde_sanitaarkaitseala_vahendamine.pdf