Lääne- Saare Vallavalitsuse 14.02.2017 materjalid 

Maakorralduslikud ja maareformi toimingud

- otsustati erastada Nõmpa küla Pihla maaüksus;

- otsustati erastada Mõnnuste küla Alliku maaüksus;

- otsustati erastada Jõempa küla Ella maaüksus;

- määrati Kudjape aleviku Mereääre katastriüksuse jagamisel tekkivale katastriüksusele lähiaadress ja sihtotstarve.

Korraldatud jäätmeveo küsimused

- vabastati erandkorras tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost Kandla küla Lööriku majapidamine;

- muudeti vallavalitsuse 21.06.2016 korraldust nr 2-3/16/284 ja pikendati  segaolmejäätmete konteinerite kompensatsiooni taotluste esitamise tähtaega Lümanda piirkonnas.

Muud küsimused

- muudeti vallavalitsuse 05.01.2017 korraldust nr 2-3/17/1;

- kinnitati valla tunnustuse avaldamise komisjoni ettepanekud valla stipendiumide ja Aasta Teo määramiseks;

- suunati Mändjala küla Koskla tee 4,6 ja 8 projekteerimistingimuste korralduse eelnõu avalikustamisele;

- eraldati vahendid reservfondist Aste Põhikoolile koduõppe õpetaja personalikulude katmiseks;

- otsustati toetada MTÜ Saare Ratsakeskuse taotlust valla juuniorklassi ratsutaja L.V. osalemiseks Rahvusvahelise Ratsaspordiliidu Solidarity projektis;

-  arutati Pihtla valla taotlust heakskiidu saamiseks laenu võtmiseks 2017 aastal  ja otsustati paluda Pihtla vallal esitada Lääne- Saare Vallavolikogule vastav volikogu otsuse eelnõu koos seletuskirjaga.

Andrus Lulla / Vallasekretär