Lääne-Saare sotsiaalteenused vastavalt Lääne-Saare Vallavolikogu vastu võetud 26.10.2016 määruse nr 30 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" alusel.

Teenuse saamiseks on vajalik esitada kirjalik taotlus, blanketid leiate siit: doc pdf odt

Sotsiaalteenuste hinnad:  Vallavalitsuse 11.04.2017 määrus nr 2-2/17/7


 Laste turvakodu ööpäevaringne telefon 51900643


Väljavõte määrusest Sotsiaalteenuste osutamise kord Lääne-Saare vallas:

§ 5. Sotsiaalteenuste loetelu

(1) Lääne-Saare valla poolt osutatavad sotsiaalteenused on:
1) koduteenus;
2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
3) tugiisikuteenus;
4) täisealise isiku hooldus;
5) isikliku abistaja teenus;
6) varjupaigateenus;
7) turvakoduteenus;
8) sotsiaaltransporditeenus;
9) eluruumi tagamine;
10) võlanõustamine;
11) kuulmisnõustamine.

(2) Käesolevas määruses kirjeldatud sotsiaalteenuste loetelu ei ole ammendav ning taotluste menetlemise kord laieneb üldiselt kõigile sotsiaalhoolekande seaduses või sotsiaalministeeriumi kodulehel või käesolevas määruses kirjeldatud sotsiaalteenustele, mille taotlemise ja osutamisega seonduv ei ole reguleeritud eraldi õigusaktidega.

§ 6. Sotsiaalteenuste taotlemine

(1) Sotsiaalteenuseid on õigustaotleda isikul, kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi.

(2) Teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja esitab ametiasutusele kirjaliku taotluse.

(3) Ametiasutusel on õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja muid dokumente ning täiendavaid andmeid teenuse vajalikkuse hindamiseks.

(4) Sissetulekute hulka ei arvata riigi või valla eelarve vahenditest makstavaid ühekordseid sotsiaaltoetusi.

§ 7. Abivajaduse hindamine

(1) Teenuse taotlemisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

(2) Ametiasutusel on põhjendatud vajaduse korral õigusteha päringuid andmete saamiseks läbi STAR infosüsteemi ja muude infosüsteemide.

(3) Isiku toimetulekuvõime ning abi - või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse selleks olemasolevaid hindamismetoodikaid. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks

(4) Isikule, kes iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan STAR infosüsteemis. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

(5) Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajavale isikule järjestatud teenuste süsteemi põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule vaid juhul, kui eelmise teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada või kui isik ei ole suuteline seda teenust kasutama.

(6) Sotsiaalteenust osutatakse abivajava isiku nõusolekul.

(7) Vähemalt kord aastas viiakse läbi kordushindamine, et selgitada teenuse vajalikkust ja mahtu.

§ 8. Sotsiaalteenuste määramine

(1) Sotsiaalteenuste määramise otsustab vastutav ametnik hiljemalt 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest või teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.

(2) Teenuse taotlejat teavitatakse otsusest 5 tööpäeva jooksul kirjalikult või muul kokkulepitud viisil.

(3) Ametiasutusel on õigus hinnata teenuse taotleja toimetulekut igapäevases keskkonnas.

(4) Sotsiaalteenuste määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) taotluses on esitatud ebaõigeid andmeid;
2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
3) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada tema või perekonna toimetulek;
4) teenuste vajadust on võimalik või otstarbekam katta teiste teenuste või muu abiga;
5) abivajaduse katavad riiklikud või Lääne-Saare valla toetused või teenused.

(5) Vajadusel sõlmib ametiasutus sotsiaalteenuse osutamise otsuse alusel halduslepingu teenuse saaja ja teenuse osutaja vahel.

(6) Lääne-Saare vallavalitsus võib delegeerida sotsiaalteenuste osutamise sotsiaalhoolekande seaduses esitatud nõuetele vastavale juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

(7) Käesolevas määruses ning sotsiaalhoolekande seaduse § 134 lg 4 sätestatud juhtudel kaalutlusõiguse alusel tehtavad otsused ning kõik abi andmise keeldumise otsused võtab vastu vallavalitsus.

(8) Sotsiaalhoolekandelise abi osutamisega seotud kulud kaetakse vallaeelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest ning riigi eelarvest sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lg 4 ja § 156 alusel eraldatud vahenditest või nende jäägist seaduses sätestatud tingimustel.

§ 9. Sotsiaalteenuste maksumus

(1) Sotsiaalteenuse osutamise eest võib võtta tasu. Lääne-Saare valla poolt rahastatavate sotsiaalteenuste tasu tingimused ja suuruse kehtestab vallavalitsus. Riigieelarveliste teenuste puhul toimub teenuste rahastamine riigi poolt.

(2) Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast. Sotsiaalteenuse eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.